Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Okulistyki  przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190  )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w  zakresie  okulistyki .

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 23 sierpnia  2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  29 sierpnia   2019  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  29 sierpnia   2019 roku godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki   – nie otwierać przed dniem 29 sierpnia   2019 roku   przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 30 sierpnia   2019 roku,  godz. 14.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 30 sierpnia  2019  roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm. ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                         

                                              

                                                                                                          Dyrektor SPZOZ w Puławach

                                                                                                                      Piotr Rybak