konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego TRIAGE  w SOR

 

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 roku  poz. 2190 ze zm. )

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1

                                                                       Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  ratowników medycznych TRIAGE w SOR legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od  19 lutego  2020  roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  28  lutego   2020  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  28 lutego   2020  roku  godz. 9.15 pokój nr 12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  – nie otwierać przed dniem 28 lutego 2020 roku   przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 28 lutego 2020 roku   godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 28 lutego 2020 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm. ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie