OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologicznym i Udarowym  przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz.  2190 )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju neurologii .

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12   w dniach od  16 sierpnia  2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.05 lub ze strony internetowej  SPZOZ w Puławach www.szpitalpulawy.pl.

Termin składania ofert – do dnia  26 sierpnia  2019 roku  do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert – 26 sierpnia  2019 roku   godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii – nie otwierać przed dniem  26 sierpnia 2019 roku  przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 27 sierpnia  2019 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 27 sierpnia  2019 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                              Dyrektor SPZOZ w Puławach

FORMULARZ OFERTOWY MISZWKO