Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  lekarza SOR   z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Podstawa prawna:  art. 26   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190 ze zmianami)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń   zdrowotnych  w zakresie  lekarza SOR z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w  SOR.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 18 września  2019 roku  w godzinach od 7.30 do 15.05 lub ze strony internetowej  SP ZOZ w Puławach www.szpitalpulawy.pl.

Termin składania ofert – do dnia  25 września 2019 roku do godz. 10.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert – 25 września  2019 roku  godz. 10.15  pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne  w  charakterze lekarza SOR z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego  w SOR    – nie otwierać przed dniem 25 września  2019 roku   przed godz.10.15.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi   dnia 26 września 2019 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141,146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                      Dyrektor SPZOZ w Puławach

                                                                                                                                   Piotr Rybak