Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1

                                                                       Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 12 marca 2021 roku w godzinach od 7.30 do 15.00

Termin składania ofert – do dnia 22 marca 2021 roku do godz. 10 .00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy
Termin otwarcia ofert 22 marca 2021 roku godz. 10.15 pokój nr 12.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – nie otwierać przed dniem 22 marca 2021 roku przed godz.10.15 ”

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 22 marca 2021 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ w Puławach
Piotr Rybak

 

Materiały informacyjne

Formularz ofertowy

Ogłoszenie

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Rozstrzygnięcie konkursu