Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku  poz. 295)

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1

                                                                       Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju   anestezjologia i intensywna terapia.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 15 marca 2021  roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 24 marca 2021 roku  do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  24  marca 2021 roku   godz. 9.15  pokój nr 12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – nie otwierać przed dniem  24  marca 2021  roku   przed godz.9.15 ”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 24  marca 2021 roku  do  godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie  24  marca 2021 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

1. Materiały Informacyjne 2. FORMULARZ OFERTOWY 3. Wzór Umowy 

Rozstrzygnięcie konkursu