Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym   przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 roku  poz. 2190 ze zm. )

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1

                                                                       Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie SOR .

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od  19  lutego  2020  roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  27 lutego  2020  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  27 lutego  2020  roku  godz. 9.30 pokój nr 12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  – nie otwierać przed dniem 27  lutego 2020 roku   przed godz.9.30”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 28 lutego 2020 roku  godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 28 lutego 2020 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm. ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania

Rozstrzygnięcie