INFORMACJE DLA PACJENTÓW

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
Utworzono: 02 GRUDNIA 2013

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Puławach udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159)


Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.


Formy udostępniania


• do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
• poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
• poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej.

Wzór stosownego wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w zakładce informacje dla pacjentów.

termin realizacji wniosku – do 7 dni od daty złożenia wniosku
odbiór dokumentów – Archiwum Szpitala Specjalistycznego w Puławach, pawilon A od poniedziałku do piątku od 7.30 – 15.00 lub
Przychodnia Specjalistyczna w Puławach, ul. Centralna 16, w dniach :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30 – 15.00 i środa 7.30 – 17.00

Na podstawie aneksu Nr 1/2012 do zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora SPZOZ w Puławach w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zakładu z dniem 04.01.2012 r. ustala się opłatę w wysokości:

1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 7,00 zł,
2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,70 zł,
3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 7,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)


Załączniki do pobrania
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl