TRANSPORT SANITARNY W POZ

Transport sanitarny w POZ

Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

 • gdy zachodzi konieczność podjęcia leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczącym, określone schorzenie (z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia)
 • dla zachowania ciągłości leczenia (gdy proces leczenia realizowany jest przez lekarza POZ).

Świadczenie transportu sanitarnego w POZ obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem. Decyzję o udzielenie pacjentowi świadczenia transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowna informację na zleceniu.

Odpłatność

 • transport bezpłatny - przysługuje osobom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta oraz w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, wynikającej z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
 • transport częściowo lub pełnopłatny przysługuje osobom ze schorzeniami, u których nie występuje niepełnosprawność wynikająca z dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego

Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych
 • chorób nowotworowych
 • chorób oczu
 • chorób przemiany materii
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania
 • chorób skóry i tkanki podskórnej
 • chorób układu krążenia
 • chorób układu moczowo-płciowego
 • chorób układu nerwowego
 • chorób układu oddechowego
 • chorób układu ruchu
 • chorób układu trawiennego
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego
 • chorób zakaźne i pasożytnicze
 • urazów i zatruć
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń - lekarza, pielęgniarki, położnej - u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zasady odpłatności za skorzystanie z przewozu środkami transportu sanitarnego zróżnicowane są również ze względu na stopień niesprawności. W powyższych stanach chorobowych określa się dwa stopnie niesprawności:

 • niesprawność I stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego. Tu pacjent ponosi pełny
 • koszt przewozu środkiem transportu sanitarnego (100 procent)
 • niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub wymagającą korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym przypadku udział pacjenta w kosztach transportu wynosi 60 procent.

Czasami dopłacimy

Czasami miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny nie jest tym najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie. Wówczas chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym, a docelowym.

Transport sanitarny "daleki" w POZ

Pacjenci mogą także w szczególnych przypadkach korzystać z tzw. transportu sanitarnego dalekiego w POZ. O umożliwienie skorzystania z takiego transportu, pacjent lub jego rodzina musi wystąpić z wnioskiem do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek należy złożyć w tym oddziale, do którego należy pacjent. W każdym przypadku lekarz rodzinny potwierdza zasadność realizacji tzw. transportu dalekiego i wskazuje, kto ma zrealizować przewóz. Dyrektor Oddziału NFZ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje pisemną zgodę na transport lub jej odmawia. Z transportu "dalekiego" w POZ pacjent może skorzystać w następujących sytuacjach:

 • Gdy z przyczyn losowych, pacjent musiał skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, jego stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania pacjenta.
 • Gdy z przyczyn losowych, pacjent musiał skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w zagranicznym szpitalu, stan zdrowia pacjenta pozwala na uzyskanie wypisu, ale wymaga on kontynuacji leczenia w kraju i oczywiście nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. W tym przypadku pacjent jest przewożony do szpitala, który jest położony najbliżej jego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.

Ważne:

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie sporządzone w języku polskim, a przygotowane przez zagraniczny szpital, który realizował leczenie.

 • Gdy, z przyczyn uzasadnionych medycznie, pacjent musi korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej, jednak najbliższa taka poradnia położona jest w odległości przekraczającej łącznie "tam i z powrotem" 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na samodzielne dotarcie go poradni. Tu transport przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli mu świadczeń w potrzebnym zakresie, i z powrotem.
 • Gdy pacjent musi (bo takie są wskazania medyczne) korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, realizowanych jedynie przez niektóre poradnie a odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza "tam i z powrotem" 120 km oraz jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Wtedy transport przysługuje od domu chorego do poradni i z powrotem.
Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl