WIIZYTY U LEKARZY SPECJALISTÓW

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry oraz wenerologa!

Lekarz wystawiający skierowanie do specjalisty może wskazać, czy pacjent wymaga udzielenia porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może również w razie konieczności zgłosić pacjent lub jego opiekun. Lekarz z poradni specjalistycznej ma obowiązek, w przypadkach uzasadnionych medycznie, do udzielania świadczeń także w formie porad domowych.

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać nowego skierowania

LEKARZ SPECJALISTA

  • Przeprowadza badanie lekarskie
  • Orzeka o stanie zdrowia
  • Kieruje na badania - badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza. Na badania takie jak rezonans czy tomografii a (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK), również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej. Pacjent może je jednak wykonać w wybranej przez siebie pracowni, laboratorium czy zakładzie diagnostycznym.
  • Kieruje do innego specjalisty
  • Kieruje do szpitala
  • Informuje lekarza POZ - o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty przez okres wskazany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty.

a tak że

  • kieruje na rehabilitację
  • kieruje na leczenie uzdrowiskowe
  • wydaje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl