ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru (druki deklaracji dostępne u świadczeniodawcy).

 • Świadczenia w podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia udzielane są w poradniach POZ oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi poprzez świadczenie wizyt domowych.
 • Można zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80 zł, chyba że było to w następstwie zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta. W celu dokonania zmiany należy wypełnić u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ druk deklaracji.

Ważne:

Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń - lekarza, pielęgniarki, położnej - u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Świadczenia lekarza POZ

 • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia
 • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem
 • na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki POZ, lekarz POZ wydaje skierowanie do pielęgniarki POZ, do której zadeklarowany jest pacjent
 • lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania
 • lekarz POZ może wystawić zadeklarowanym pacjentom skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych, z wyjątkiem skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady
 • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej;
 • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji
 • lekarz POZ kieruje na leczenie uzdrowiskowe (druk skierowania) . Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Okres ważności potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe wynosi 18 miesięcy od daty wystawienia
 • ekarz POZ konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków zadeklarowanych do niego pacjentów o zlecenie świadczenia transportu "dalekiego" w POZ;
 • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027); Zarządzenie nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna; Zarządzenie nr 42/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Do Góry

Strona Główna Oddziały Szpitala
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 i Chirurgii Kręgosłupa

Oddział Dziecięcy
Oddział Kardiologi
Oddział Neurologiczny i Udarowy
Oddział Noworodkowy
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny dla Dzieci

Oddział Okulistyczny
Oddział Otolaryngologiczny
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej
Oddział Reumatologiczny
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
Oddział Wewnętrzny
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Fundusze Unijne Oferty Pracy
Wersja : 1.0.5 - Ostatnia modyfikacja : 09.05.2013
Copyright© SP ZOZ Puławy 2008 - 2013 - Web design by Kamil Komoszka
kkomoszka@szpitalpulawy.pl
webadmin@szpitalpulawy.pl