Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie opisów badań tomografii komputerowej oraz badań RTG przekazywanych w drodze transmisji danych z Zakładu Diagnostyki Obrazowej  Szpitala Specjalistycznego w Puławach przez podmiot wykonujący działalność leczniczą 

Rozstrzygnięcie konkursu

Podstawa prawna:  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 ze zmianami)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel.814 502 274

Ogłasza konkurs ofert udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie opisów badań Tomografii komputerowej oraz badań RTG przekazywanych w drodze transmisji danych z Zakładu Diagnostyki Obrazowej  Szpitala Specjalistycznego w Puławach przez podmiot wykonujący działalność leczniczą

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od  17.09. 2019 roku , w godzinach od 7.30 do 15.00

Termin składania ofert – do dnia 24.09.2019 roku  do godz. 9.00 .  Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Termin otwarcia ofert – 24.09.2019 r o godz. 10.00  pokój nr 12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść ,,Oferta na teleradiologię w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  Szpitala Specjalistycznego w Puławach – nie otwierać przed dniem 24 września 2019  roku godz. 10.00 ”.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 25 września 2019 roku do godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :

  1. Magdalena Tarczyńska tel. 81 45- 02-255                                                

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                              Dyrektor SP ZOZ w Puławach