Odwiedziny chorych

Pobyt chorego w szpitalu jest zawsze dużym przeżyciem dla niego i jego rodziny, dlatego też odwiedziny rodziny czy też innych osób są niezwykle istotne dla dobrego samopoczucia pacjenta, jak i prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Chcemy aby hospitalizacja była dla pacjenta jak najmniej stresująca. Możemy to osiągnąć dzięki Państwa pomocy i ścisłej współpracy z naszym personelem. Dlatego też prosimy o przestrzeganie  kilku zasad, które wpłyną na możliwość prowadzenia niezakłóconego procesu leczenia.   

 Dyrekcja SP ZOZ w Puławach

 

Zalecenia w zakresie odwiedzin w oddziałach szpitalnych regulują regulaminy oddziałów opracowane w oparciu o rytm dobowy oddziału oraz odrębności oddziału ze względu na realizację konkretnych świadczeń medycznych zatwierdzone przez Ordynatora/Kierownika Oddziału i Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych zobowiązane są do:

  1. pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni lub innym miejscu wyznaczonym, dokładnego oczyszczania obuwia przed wejściem, wkładania odzieży ochronnej w oddziałach i salach, w których jest ona wymagana, stosowania się do poleceń personelu medycznego szpitala, poszanowania mienia szpitala, opuszczania sali chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich (za wyjątkiem osób bliskich pacjenta, wobec którego wykonywany jest zabieg lekarski lub pielęgniarski, za wyjątkiem sytuacji, w której osoba wykonująca zabieg odmówi obecności osoby bliskiej z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta), zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu, kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych pacjentów i personelu szpitala, stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  2. ograniczania korzystania z telefonów komórkowych trakcie pobytu na Sali chorego, korzystania z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.

Osoby odwiedzające pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach szpitalnych nie mogą:

  1. zakłócać spokoju pacjentom, zakłócać toku pracy oddziału szpitalnego, siadać na łóżkach pacjentów, podawać pacjentom żadnych leków, bez zgody lekarza lub pielęgniarki podawać pacjentom napojów i jedzenia, spożywać na terenie szpitala napojów alkoholowych, palić tytoniu na terenie szpitala, używać na terenie szpitala narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, prowadzić na terenie szpitala handlu obnośnego
  2. wprowadzać zwierząt.

Informacje dodatkowe:

  1. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Dyrektor zzpitala może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego pacjentów z innymi osobami lub zakazać całkowicie odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także na możliwości organizacyjne placówki oraz z uwagi na zakłócanie spokoju innym pacjentom. Odwiedziny w szpitalu, odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie pielęgniarce oddziałowej bądź pielęgniarce dyżurnej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię sal, pacjenta  mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, zaleca się 1 osobę. Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminów i wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wyproszone.

Ułatwienia dostępu