Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, SP ZOZ w Puławach udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2022r., poz. 1876 )

Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

  1. Udostępnianie dokumentacji medycznej

1.1. Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
1.2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
1.3. Szpital udostępnia dokumentację medyczną również:

1.3.1.podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
1.3.2.organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
1.3.3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, leczniczej (wojewodowie, konsultanci krajowi, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia, organy samorządów zawodów medycznych, medyczne towarzystwa naukowe, uczelnie medyczne, instytuty badawcze, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
1.3.4.upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, (podmiot tworzący) osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
1.3.5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
1.3.6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
1.3.7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
1.3.8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
1.3.9. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
1.3.10. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
1.3.11. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
1.3.12. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
1.3.13. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
1.3.14. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, (instytuty badawcze, inne jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra zdrowia, specjaliści z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia – na zlecenie ministra, za ich zgodą), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
1.3.15. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

1.4. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
1.5. Osoby, o których mowa w pkt. 5.4, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
1.6. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
1.7. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.

  1. Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej

2.1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

2.1.1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć – w takim wypadku wgląd odbywa się w Dziale Organizacji i Rozwoju, Pawilon A – wysoki parter pok. 115  w obecności upoważnionego pracownika Szpitala, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny, w której odbywać się będzie wgląd;
2.1.2 przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
2.1.3 przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
2.1.4 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
2.1.5 na informatycznym nośniku danych.

2.2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu na podstawie Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
2.3. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w 2.1.4., 2.1.5. na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.

Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w zakładce informacje dla pacjentów.

Termin realizacji wniosku – do 7 dni od daty złożenia wniosku
odbiór dokumentów – Dział Organizacji i Rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Puławach, pawilon A, pok. 115 (wysoki parter) od poniedziałku do piątku od 8.00 – 14.00.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy nie pobiera się opłaty.

Opłata za:

  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 15,00 zł,
  2. jedną stronę kopii lub dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 3,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.Dz.U. z 2022 r., poz. 1876)

Załączniki do pobrania
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Ułatwienia dostępu