Zasady udzielania świadczeń w POZ

Każdy ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) spośród tych, którzy mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie deklaracji wyboru (druki deklaracji dostępne w Przychodnia POZ).

  • Świadczenia w podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia udzielane są w poradniach POZ oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi poprzez świadczenie wizyt domowych.
 • Można zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę w wysokości 80 zł, chyba, że było to w następstwie zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn niezależnych od pacjenta. W celu dokonania zmiany należy wypełnić u nowo wybranego lekarza/pielęgniarki/położnej POZ druk deklaracji.

Ważne:

Dokonujący wyboru nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent może dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje. Wybór dotyczy imiennie osób udzielających świadczeń – lekarza, pielęgniarki, położnej – u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Świadczenia lekarza POZ

 • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,
 • w przypadkach uzasadnionych medycznie porada udzielana jest w dniu zgłoszenia,
 • w schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych schorzeń, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 • na realizację zleceń pozostających w kompetencjach pielęgniarki POZ, lekarz POZ wydaje skierowanie do pielęgniarki POZ, do której zadeklarowany jest pacjent,
 • lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania,
 • lekarz POZ może wystawić zadeklarowanym pacjentom skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych, z wyjątkiem skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady,
 • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej,
 • lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji,
 • lekarz POZ kieruje na leczenie uzdrowiskowe. Skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Okres ważności potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe wynosi 18 miesięcy od daty wystawienia,
 • lekarz POZ konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków zadeklarowanych do niego pacjentów o zlecenie świadczenia transportu „dalekiego” w POZ,
 • ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poza miejscem zamieszkania w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Ułatwienia dostępu