LOKALIZACJA: Pawilon B Szpitala Specjalistycznego, parter

Zakład posiada 20 łóżek przystosowanych do pielęgnacji i rehabilitacji osób przewlekle chorych i unieruchomionych.


Kierownik Zakładu: mgr piel. Elżbieta Chrzan

Lekarze Zakładu:

lek. Mirosław Kołodziej – lekarz specjalista medycyny rodzinnej
dr n. med. Artur Bodys – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarki – wykwalifikowane pielęgniarki, posiadające kursy kwalifikacyjne z opieki długoterminowej i paliatywnej.

W zakładzie zatrudnieni są także: psycholog, fizjoterapeuci, logopeda, terapeuta zajęciowy i personel pomocniczy. W razie potrzeby korzystamy z konsultacji lekarzy specjalistów, pracujących na oddziałach szpitalnych i współpracujemy z kapelanem szpitalnym.

Telefon: punkt pielęgniarski: 81 45 02 221

CEL ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

Objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę choroby i hospitalizacji, mają ukończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i niepełnosprawność ruchową oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, profesjonalnej i całodobowej pielęgnacji i rehabilitacji.

PRZECIWWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA ZAKŁADU

 • Zaawansowana choroba nowotworowa
 • Współistniejąca choroba zakaźna
 • Choroba psychiczna
 • Uzależnienie (przewlekły alkoholizm, narkomania)

Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym są udzielane chorym zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i obejmują:świadczenia lekarskie, świadczenia pielęgniarskie, rehabilitację, terapię psychologiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, opiekę duszpasterską, edukację i poradnictwo zdrowotne, przygotowanie świadczeniobiorcy do samopielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych, zaopatrzenie w wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZOL

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych informujemy, od 01 lipca 2012 r. zmianie ulega dotychczasowy sposób kierowania świadczeniobiorców do zakładów opiekuńczych.

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca albo jego przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jego przedstawiciela ustawowego inna osoba, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub zakład opieki zdrowotnej po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych (wzór wniosku do pobrania w zakładce – dokumenty Załącznik nr 1).
 2. Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie (wzór wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia lekarskiego do pobrania w zakładce dokumenty – Załącznik 2).
 3. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.)

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt., czyli osoby wymagające stałej i długotrwałej opieki i pielęgnacji z deficytami samoobsługi i samoopieki.

Do Zakładu nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wzór skierowania do pobrania w zakładce dokumenty – Załącznik 3.

 1. Do skierowania należy dołączyć:
 • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego – Skala Barthel (do pobrania w zakładce dokumenty).
 • oraz następujące dokumenty
 1. decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego
 2. zgody świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami (do pobrania w zakładce dokumenty – Oświadczenie).
 • Karty informacyjne z ostatniego pobytu w oddziałach szpitalnych z wynikami badań laboratoryjnych z ostatnich 6 miesięcy, zdjęcie klatki piersiowej z opisem.
 • Jeżeli pacjent nie był w szpitalu, to wpisane przez lekarza rodzinnego wyniki badań laboratoryjnych oraz prześwietlenie klatki piersiowej z opisem z ostatnich 6 miesięcy.
 • W przypadku pacjenta przenoszonego z oddziału szpitalnego: karta informacyjna, zdjęcie rtg, badania laboratoryjne w momencie wypisu: morfologia, poziom mocznika, kreatyniny, cukru, grupa krwi (jeśli była oznaczona), próby wątrobowe, HBs (jeśli był oznaczany).
 • kserokopii dowodu osobistego.
 1. W sytuacji kiedy świadczeniobiorca nie jest w stanie samodzielnie podpisać się w wymaganej dokumentacji, może złożyć odcisk palca na odpowiednim formularzu i upoważnić wybraną przez siebie osobę w obecności 2-ch świadków (do pobrania w zakładce dokumenty – Upoważnienie).
 2. Świadczeniobiorca składa skierowanie z wypełnionymi załącznikami oraz kompletem dokumentów bezpośrednio do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Puławach do Kierownika Zakładu
  Elżbieta Chrzan – tel. 81 45 02 221. W sytuacji braku miejsc w zakładzie świadczeniobiorca zostaje umieszczony w książce osób oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00
 3. Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takim przypadku orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

UWAGA:
w przypadku składania kopii ww. dokumentów prosimy o ich poświadczenie za zgodność z oryginałem.

 1. Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi: Art. 18. 1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
 2. Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokość dochodu osoby przebywającej w zakładzie albo osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w zakładzie, ustala się nową opłatę.
 3. Kierownik zakładu opiekuńczego udziela informacji świadczeniobiorcy oraz odpowiednio domowi pomocy społecznej albo podmiotowi leczniczemu, w przypadku gdy świadczeniobiorca przebywa w tym domu albo w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.

W dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu lekarz prowadzący w porozumieniu z kierownikiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dokonuje ostatecznej weryfikacji skierowania i aktualnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy. Jeśli świadczeniobiorca nie spełnia kryteriów o których mowa w w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1658 z późn. zm.) nie zostanie umieszczony w zakładzie opiekuńczym.

Dokumenty do pobrania

1) Wniosek o wydanie skierowania do ZOL – Załącznik 1
2) Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie – Załącznik 2
3) Skierowanie do ZOL – Załącznik 3
4) Karta oceny Świadczeniobiorcy Kierowanego do ZOL
5) Oświadczenie ZOL
6) Upoważnienie na odcisk palca