Historia

Pierwsze wzmianki o puławskiej służbie zdrowia sięgają XVIII wieku. Doktorzy, chirurdzy, felczerzy, cyrulicy byli już od okresu Renesansu częścią dworów magnackich, dwór rodu Czartoryskich również nie odbiegał od tego standardu. Książęta Czartoryscy, którzy chcieli być dobrze postrzegani przez swoich poddanych zorganizowali służbę medyczną zwaną lazaretami i aptekami. Pierwszy lazaret dla poddanych w Puławach mieścił się w nowych oficynach i liczył 16 łóżek. Zagraniczne podróże książąt Czartoryskich pozwalały im poznawać nowinki w zakresie szpitalnictwa i służby zdrowia. Sprowadzali oni także na swój dwór lekarzy z zagranicy czego przykładem był nadworny lekarz Ks Izabeli Czartoryskiej Karol Khittel. Większa świadomość magnatów i dobre rady doktorów doprowadziły do zbudowania drugiego lazaretu w 1793 roku. Niezwykle ceniony przez rodzinę Czartoryskich lekarz K. Khittel odegrał większą rolę w rozwoju szpitalnictwa w Puławach ponieważ przeznaczył fundusze w swoim testamencie na budowę szpitala, który powstał w 1943 roku – to budynek obecnego Muzeum Regionalnego PTTK. Szpital nosił nazwę św. Karola Boromeusza, a w 1888 roku liczył 13 łóżek dla chorych.

Początki lat dwudziestych w Puławach to walka z chorobami takimi jak dur brzuszny, czarna ospa czy czerwonka. Zwalczaniem epidemii zajmowała się państwowa służba zdrowia, reprezentowana przez lekarzy powiatowych. Do nich także należała opieka nad szpitalami, których w mieście w latach dwudziestych było 2. Początkowo w budynku kasyna wojskowego działał prowizoryczny szpital zakaźny złożony z 26 łóżek. Jego zwierzchnikiem był dr Apolinary Bolesław Horodyski

 

W 1923 r. szpital ten został przeniesiony do drewnianego budynku przy obecnej Alei Partyzantów. Budynek ten był niewielki i panowały tam bardzo prymitywne warunki sanitarno – higieniczne. Sytuacja służby zdrowia była w mieście bardzo trudna. Istniała potrzeba wybudowania nowego szpitala spełniającego potrzeby oraz ośrodka zdrowia który powstał w 1931 roku w Puławach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowo powstała placówka ułatwiła społeczeństwu dostęp do służby zdrowia, lecz nie rozwiązała problemu. W związku z tym w 1934 r. architekt Władysław Borkowski otrzymał zlecenie opracowania projektu nowego szpitala w Puławach na 100 łóżek. Wzniesiono okazały dwupiętrowy gmach szpitala, a pierwszą część robót odebrano w 1938 roku. W 1939 roku szpital powiatowy nie był udostępniony jeszcze dla pacjentów, ponieważ zabrakło funduszy na wykończenie wnętrza i zainstalowanie szpitalnych urządzeń. Po wkroczeniu do miasta wojsk niemieckich budynek nowo wybudowanego szpitala został przejęty i tam umieszczani byli ranni

Trudna sytuacja wojenna zmusiła miasto do otworzenia w 1945 tymczasowego szpitala w dawnym hotelu „Bristol”. W okresie powojennym w szpitalu puławskim funkcjonowały oddziały: internistyczny, chirurgia, laryngologia, zakaźny i gruźliczy. Godnym odnotowania faktem jest powstanie 15 lipca 1945 roku Pogotowia Ratunkowego w Puławach, które było drugą tego typu jednostką w województwie lubelskim. Pogotowie znajdowało się w budynku Szpitala, na wyposażeniu miało 1 karetkę, a kierownikiem został dr Antoni Majewski. Drewniany budynek szpitala zakaźnego funkcjonował do 1957 roku kiedy to oddano do użytku pawilon zakaźny, spełniający swoją funkcję do dzisiaj.

W owym okresie szpital funkcjonował jako powiatowy, co w roku 1969 zmieniło się bo został przekwalifikowany na miejski. W związku z tym uzyskał możność uruchomienia 5 dyżurów lekarskich tj. Dyżur ogólny, pediatryczny, chirurgiczny, ginekologiczno – położniczy i niezabiegowy na oddziały zakaźny i wewnętrzny. Lata 60-te to bardzo dynamiczny okres w rozwoju miasta Puław, z racji decyzji jaką w 1960 r. podjęły władze kraju o lokalizacji w mieście Zakładów Azotowych. Budowa kombinatu chemicznego sprowadziła do miasta i powiatu wielu nowych mieszkańców. W 1970 roku w Puławach działał Szpital Miejski o 306 łóżkach etatowych, który nie zabezpieczał potrzeb miasta i powiatu. Funkcjonował on na bazie 8 oddziałów: wewnętrznego, dziecięcego, zakaźnego, gruźliczego, chirurgii I, chirurgii II, ginekoliczno – położniczego, laryngologicznego pracowni: analitycznej, radiologicznej, elektrokardiologicznej oraz działów: fizykoterapii, dokumentacji i statystyki medycznej, punktu krwiodawstwa i apteki. W placówce zatrudnionych było łącznie 240 osób. W Puławach działały wówczas poza szpitalem 3 poradnie ogólne, a w ramach lecznictwa przemysłowego: Obwodowa Przychodnia przemysłowa i Przychodnia Przyzakładowa Zakładów Azotowych Puławy.

W latach 1971 – 1975 następuje proces integracji placówek służby zdrowia w Polsce, powstają Zakłady Opieki Zdrowotnej. Podobnie dzieje się w Puławach w październiku 1972 roku kiedy to dokonano reorganizacji służby zdrowia w mieście i takie jednostki jak szpital, Powiatowa Przychodnia Obwodowa ze swoimi wiejskimi ośrodkami, Powiatowa Przychodnia Przemysłowa i Pogotowie Ratunkowe razem z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej utworzyły Zakład Opieki Zdrowotnej i Społecznej. W związku z niewydolnością lokalową puławskiej służby zdrowia wielkim wydarzeniem było oddanie do użytku nowego pawilonu szpitala Miejskiego 6 IV 1974 roku . Budowa trwała 5 lat a wartość inwestycji wyniosła razem z wyposażeniem 120 milionów złotych z czego 42 miliony złotych pochodziły od Zakładów Azotowych. Nowy obiekt liczył 395 łóżek szpitalnych, łącznie więc szpital powiększył ilość łóżek do 550. Oprócz dotychczas istniejących oddziałów (chirurgiczny, wewnętrzny, położniczo – ginekologiczny, dziecięcy, laryngologiczny, gruźliczy, zakaźny) przewidziano otwarcie 7 nowych: neurologicznego, okulistycznego, urologicznego, reumatologiczno – rehabilitacyjnego, urazowo – ortopedycznego, chirurgii dziecięcej, dermatologicznego.

W latach 80 – tych w puławskim ZOZ-ie przeprowadzono 2 znaczące inwestycje, wybudowano budynek biura dla administracji szpitalnej, jak również połączono Pawilony A i B łącznikiem. Wcześniej funkcję łącznika spełniała kuchnia, ale przepisy sanitarne zmieniły się i zabraniały tego.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach 2 lutego 1993 roku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. W dniu 3 marca 1997r. Zespół zwrócił się z wnioskiem do organu założycielskiego – Wojewody Lubelskiego o wyrażanie zgody na prowadzenie go w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Puławach nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 189 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 grudnia 1997 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W obecnej formie organizacyjnej działa więc od 1997 roku. Decyzją Wojewody

Lubelskiego SP ZOZ w Puławach 30 kwietnia 1998 roku został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej.

Od 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem założycielskim dla SP ZOZ w Puławach stało się Starostwo Powiatowe

SP ZOZ w Puławach jest więc centralną jednostką lecznictwa w powiecie Puławskim. Mimo to jednak znaczenie tego zakładu nie jest tylko lokalne. Obok powiatu puławskiego SP ZOZ w Puławach obsługuje także gminy z innych powiatów, w tym przede wszystkim z powiatu kozienickiego oraz zwoleńskiego

SP ZOZ Puławy reaguje na potrzeby pacjentów i uruchamia bądź zamyka oddziały, pracownie czy poradnie. Cały czas Zespół jest doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny jak i pozamedyczny korzystając z ofiarności różnych organizacji jak i sponsorów.

Dyrektor SP ZOZ Puławy z dniem 11.02.2008r. wydaniem stosownego zarządzenia wprowadził rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 . Stosowny certyfikat ISO dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach wydany został 14.11.2011 roku.

Obejmuje on następujące obszary:

  • 1. świadczenia medyczne w zakresie leczenia szpitalnego
  • 2. ratownictwo medyczne
  • 3. diagnostykę obrazową i laboratoryjną
  • 4. rehabilitację
  • 5. profilaktykę i promocję zdrowia.

Ułatwienia dostępu