Przyjęcia i wypisy ze szpitala

PRZYJĘCIA PACJENTÓW DO SZPITALA

Pacjent ma prawo wyboru dowolnego szpitala, posiadającego umowę z NFZ, na terenie całej Polski. Leczenie szpitalne odbywa się na podstawie skierowania lekarza (i nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Ważne:

w stanach nagłych (tj. w stanach prowadzących do szybkiego pogarszania się zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być zagrożenie życia) świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu w szpitalu (jeśli przebywa w szpitalu nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia). A jeśli przedstawienie w/w dowodu nie jest możliwe, należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia udzielania świadczeń (wypisu ze szpitala).

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 • Pacjentowi przyjętemu do szpitala zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, konieczne do wykonania świadczenia; oznacza to, iż pacjentowi leżącemu w szpitalu lekarz nie może wypisać recepty lub zlecenia np. na pieluchomajtki.
 • W przypadku braku możliwości natychmiastowej hospitalizacji, pacjent wpisywany jest na listę oczekujących; świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących (w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta wskazującego na potrzebę wcześniejszego (niż w ustalonym terminie) udzielenia świadczenia, ustalany jest nowy termin przyjęcia pacjenta do szpitala.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (na podstawie art. 24 i 47c) mają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane, będące ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego, o których mowa w art.1-4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
  i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255),
 • żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej mają:

 • Dawcy Przeszczepu (na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
  o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
  U. z 2015 r., poz. 793),

PRZYJĘCIA PACJENTA DO SZPITALA

Wszelkie formalności związane z planowym przyjęciem pacjenta do szpitala są prowadzone we Wpisach i Wypisach Chorych

 • od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do godz. 14.00, niski parter – Pawilon A, pok. 064 (przy Zakładzie Rehabilitacji)
 • w dni wolne od pracy przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • skierowanie do szpitala w przypadku przyjęcia planowego, skierowanie nie jest wymagane we wszystkich stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach,
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie (uprawnienia pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej),
 • dowód tożsamości z numerem PESEL,
 • karty informacyjne z dotychczasowego leczenia,
 • numer NIP pracodawcy (dla wystawienia druku o niezdolności do pracy),
 • rzeczy osobiste (pidżamę, bieliznę osobistą, ręczniki, kapcie, komplet przyborów toaletowych).

Znaki identyfikacyjne pacjentów hospitalizowanych

Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znak identyfikacyjny w postaci opaski opatrzonej numerem księgi głównej i skrótem nazwy oddziału na awersie oraz imieniem i nazwiskiem pacjenta na rewersie.

Obowiązek zaopatrywania pacjentów w tego rodzaju znaki identyfikacyjne wynika z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Po dokonaniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
Ubranie osobiste na czas pobytu w szpitalu zostaje złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu lub szafkach przyłóżkowych.

WYPISY ZE SZPITALA

Wypis pacjentów ze szpitala odbywa się w oddziałach szpitalnych. O terminie wypisu pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego dzień wcześniej – podczas obchodu lekarskiego.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją: rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie, wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, pielęgnacji, żywienia i trybu życia; propozycje dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej m.in. terminy wizyt kontrolnych, zmian opatrunków; zalecane leki lub inne produkty lecznicze.

Dla opuszczającego szpital lekarz prowadzący przygotowuje kartę informacyjną (wypis) z opisem choroby, badaniami wykonanymi podczas pobytu w szpitalu oraz przebiegiem leczenia. Ponadto pacjent powinien otrzymać stosowne do zaistniałej sytuacji: skierowanie na świadczenia zalecane w karcie informacyjnej, recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze ortopedyczne zlecone w karcie informacyjnej, zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami. Lekarz wystawia (jeżeli zachodzi konieczność) odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Kartę informacyjną o sposobie leczenia należy okazać na badaniu kontrolnym. Wszelkich informacji o stanie zdrowia pacjentów, działaniach opiekuńczo-pielęgniarskich udziela ordynator oddziału bądź lekarz prowadzący. Informacje o pacjencie udzielane są bezpośrednio pacjentom oraz osobom upoważnionym przez pacjenta.

WAŻNE

Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta, składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.