Ogłoszenie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach 24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 21 czerwca  2019 roku   w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 28 czerwca 2019  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert 28 czerwca  2019 roku   godz. 9.30   pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SP ZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej   z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału  – nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2019 roku   przed godz.9.30 ”

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie  28 czerwca  2019 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Dyrektor SPZOZ w Puławach

                                                                                                                         Piotr Rybak

rozstrzygnięcie