Konkursy ofert

OGŁOSZENIE

 

O konkursie ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie   świadczeń   zdrowotnych w zakresie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii 

Podstawa prawna:  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zmianami)

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 814 502 274

Ogłasza konkurs ofert udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie  wykonywania  zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii  w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od  27  czerwca 2018 roku , w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  23  lipca 2018 roku  do godz. 12.00 .  Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Termin otwarcia ofert – 23 lipca  2018r o godz. 12.15  pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść ,,Oferta na  wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii   w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach – nie otwierać przed dniem  23 lipca 2018 roku godz.12.15 ”.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia  24 lipca  2018  roku do godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :

1. Magdalena Tarczyńska tel. 814 502-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141 , 146 ust.1, art.147-150, 151 ust 1,2 i 4-6 , art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w terminie  24 lipca 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

                Puławy dnia 24.07.2018 roku

Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Zgodnie z  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku poz. 160ze zm. ) konkurs ofert  na udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej , elektroterapii i elektrofizjologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz kryteriów oceny ofert Komisja konkursowa powołana w dniu  1 czerwca 2018 roku Zarządzeniem nr 22/2018 roku  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach  w składzie :

  1. dr n.med. Marek Paździor – przewodniczący
  2. lek Michał Miszczak – członek
  3. mgr Magdalena Tarczyńska – członek

w dniu 24 lipca 2018 roku  rozstrzygnęła Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komisja konkursowa dokonała wyboru ofert:   

Praktyka lekarska Specjalistyczna lek. Aleksander Strzelecki

Paweł Ptaszyński Badania i Konsultacje Medyczne

Kardiak .Krzysztof Kaczmarek .Clinical and Scientific Consulting

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Dr n.med. Marek Paździor