Konkursy ofert

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pediatrycznym – Oddziale Dziecięcym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie pediatrii.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 22 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Zakładu pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert –22 października 2018 roku godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym – nie otwierać przed dnie 22 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 22 października 2018 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z

Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 22 października 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji pielęgniarki/pielęgniarza oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j Dz. U. z 2018 roku poz. 160 )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji pielęgniarki/ pielęgniarza oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 16 w dniach od 15 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 26 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert 26 października 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – nie otwierać przed dniem 26 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 26 października 2018 roku godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 29 października 2018 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pediatrycznym – Oddziale Dziecięcym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie pediatrii. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 22 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Zakładu pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert –22 października 2018 roku godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym – nie otwierać przed dniem 22 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 22 października 2018 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 22 października 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz.160)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju kardiologia. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 18 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert 18 października 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 12 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii – nie otwierać przed dniem 18 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 19 października 2018 roku godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 19 października 2018 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

 

Załączniki:

Materiały informacyjne

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

 

O konkursie ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie   świadczeń   zdrowotnych w zakresie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii 

Podstawa prawna:  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zmianami)

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 814 502 274

Ogłasza konkurs ofert udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie  wykonywania  zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii  w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od  27  czerwca 2018 roku , w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  23  lipca 2018 roku  do godz. 12.00 .  Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Termin otwarcia ofert – 23 lipca  2018r o godz. 12.15  pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść ,,Oferta na  wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii   w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach – nie otwierać przed dniem  23 lipca 2018 roku godz.12.15 ”.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia  24 lipca  2018  roku do godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :

1. Magdalena Tarczyńska tel. 814 502-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141 , 146 ust.1, art.147-150, 151 ust 1,2 i 4-6 , art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w terminie  24 lipca 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

                Puławy dnia 24.07.2018 roku

Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Zgodnie z  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku poz. 160ze zm. ) konkurs ofert  na udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej , elektroterapii i elektrofizjologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz kryteriów oceny ofert Komisja konkursowa powołana w dniu  1 czerwca 2018 roku Zarządzeniem nr 22/2018 roku  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach  w składzie :

  1. dr n.med. Marek Paździor – przewodniczący
  2. lek Michał Miszczak – członek
  3. mgr Magdalena Tarczyńska – członek

w dniu 24 lipca 2018 roku  rozstrzygnęła Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Komisja konkursowa dokonała wyboru ofert:   

Praktyka lekarska Specjalistyczna lek. Aleksander Strzelecki

Paweł Ptaszyński Badania i Konsultacje Medyczne

Kardiak .Krzysztof Kaczmarek .Clinical and Scientific Consulting

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Dr n.med. Marek Paździor

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 )

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, ul. Bema 1
Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 16 w dniach od 25 września 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05
Termin składania ofert – do dnia 28 września 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy
Termin otwarcia ofert 28 września 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 117.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – nie otwierać przed dniem 28 września 2018 roku przed godz.9.15”
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 28 września 2018 roku godz. 15.00
Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 28 września 2018 roku .
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak