Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach

Projekt realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia,
Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego

Główny Cel projektu: Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia

Przewidziany cel bezpośredni będzie mógł zostać osiągnięty dzięki zakupom aparatury medycznej, zakładającym następujące cele:

– wzrost dostępności dla dzieci specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Puławach

– poprawa dostępu dla dzieci do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego SPZOZ w

Wyżej wymienione cele: bezpośredni i działań, w długim okresie przyczynią się do osiągnięcia dwóch celów ogólnych:

– poprawa funkcjonowania systemów ratownictwa medycznego dla dzieci w województwie lubelskim i mazowieckim

– wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego rodzin zamieszkujących województwa: lubelskie
i mazowieckie

Całkowita wartość projektu wynosi: 481 250 zł

Dofinansowanie 85%( wkład Funduszy Unijnych): 409 062,50 zł

Wkład własny Beneficjenta: 72 187,50 zł