Konkursy ofert

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Unieważnienie postępowania konkursowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

                                                           OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 roku  poz. 2190 ze zm. )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach 24-100 Puławy, ul. Bema 1 Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie  udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej  .  

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 17 maja  2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 23 maja  2019  roku do godz. 11.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  23 maja  2019 roku  godz. 11.30 pokój nr 12

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej – nie otwierać przed dniem 23 maja 2019 roku   przed godz.11.30”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 24 maja 2019 roku   godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 24 maja 2019  roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                           

Załączniki:

Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Dyrektor SPZOZ w Puławach

Piotr Rybak

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 roku poz. 2190 ze zm. )
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Bema 1, Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie SOR .

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 14 maja 2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy
Termin otwarcia ofert 24 maja 2019 roku godz. 9.30 pokój nr 12
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – nie otwierać przed dniem 24 maja 2019 roku przed godz.9.30”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 24 maja 2019 roku godz. 15.00 Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 27 maja 2019 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Załączniki:

Materiały informacyjne i szczegółowe warunki konkursu ofert

Formularz ofertowy

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Ul. Bema 1, 24-100 Puławy

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Wymagane kwalifikacje:

 1. Tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 2. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem,
 3. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy,
 5. Inne dokumenty , w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. Oświadczenie kandydata , o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu , zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego , zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000).

Dokumenty przedłożone w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty , o których mowa w pkt. 2 , kandydaci zgłaszający się do konkursu składają osobiście lub listownie ( decyduje data wpływu ) na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach , ul. Bema 1 , 24-100 Puławy w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15,00 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ pok. Nr 1.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ w Puławach” .

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym i ekonomicznym SP ZOZ w Puławach , tj. Statut , Regulamin organizacyjny , Sprawozdanie finansowe na 2017 rok , wykonanie kontraktu z NFZ za 2017 rok , struktura zatrudnienia, będą udostępniane kandydatom w siedzibie SP ZOZ w Puławach , ul. Bema 1 , 24-100 Puławy , tel. 81 45 02 274 , w godz. 7,30 – 15,05 w dni robocze.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur : do 30 dni od upływu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dyrektor SP ZOZ w Puławach

Piotr Rybak

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego przez osoby wykonujące zawód lekarza

Treść rozstrzygnięcia

OGŁOSZENIE

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  lekarza specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego   z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w Zespołach Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach 

Podstawa prawna:  art. 26   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190 ze zmianami)

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń   zdrowotnych  w zakresie  lekarza specjalistycznego zespołu  ratownictwa medycznego z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego w  ZRM.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 19 marca  2019 roku  w godzinach od 7.30 do 15.05 lub ze strony internetowej  SP ZOZ w Puławach www.szpitalpulawy.pl.

Termin składania ofert – do dnia  25  marca 2019 roku do godz. 10.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert – 25 marca  2019 roku  godz. 10.15  pokój nr 15.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne  w  charakterze lekarza specjalistycznego zespołu  ratownictwa medycznego z jednoczesnym pełnieniem funkcji lekarza koordynującego  w ZRM   – nie otwierać przed dniem 25 marca 2019 roku   przed godz.10.15.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi   dnia 26 marca 2019 roku. 

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :

P Piotr Matej tel. 81 45-02-394

P. Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141,146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w terminie  26 marca  2019 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      Dyrektor SPZOZ w Puławach

                                                                                                                    Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

O konkursie ofert na udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwo medyczne –   specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna:  art. 26   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190 ze zmianami)

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń   zdrowotnych  w zakresie  ratownictwo medyczne – specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego .

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 13 marca  2019 roku  w godzinach od 7.30 do 15.05 lub ze strony internetowej  SP ZOZ w Puławach www.szpitalpulawy.pl.

Termin składania ofert – do dnia  21  marca 2019 roku do godz. 10.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert – 21 marca  2019 roku  godz. 10.15  pokój nr 15.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń  zdrowotnych w  specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego    – nie otwierać przed dniem 21 marca 2019 roku   przed godz.10.15.”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi   dnia 22 marca 2019 roku. 

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :P. Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141,146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w terminie  22 marca  2019 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                     Dyrektor SPZOZ w Puławach

Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowym i specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego .

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190 ze zm.)

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1, tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami, w  zakresie ratownika medycznego.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 12 marca   2019  roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 20 marca  2019 roku  do godz. 9.00 w sekretariacie SPZOZ  pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert –20 marca  2019  roku  godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w podstawowym i  specjalistycznym  zespole ratownictwa medycznego  – nie otwierać przed dniem 20 marca  2019 roku   przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia  21 marca 2019 roku. 

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 21 marca  2019 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm. ). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.  

ZARZĄDZENIE

Nr 7/2019

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SP ZOZ w Puławach.

Treść dokumentu

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  przez osoby wykonujące zawód lekarza.

 Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190  )

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w  zakresie chirurgii kręgosłupa.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 16  w dniach od 21 stycznia  2019 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 28 stycznia  2019  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  28 stycznia 2019 roku godz. 9.15 pokój nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej – nie otwierać przed dniem 28 stycznia 2019 roku   przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia 28 stycznia  2019 roku,  godz. 14.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 28 stycznia 2019  roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                    

Dyrektor SPZOZ w Puławach

Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym   z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału  Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( t.j Dz. U. z 2018 roku  poz. 2190 )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 21 stycznia  2019 roku   w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 25 stycznia 2019  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  25 stycznia 2019 roku   godz. 9.30   pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym  z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału  – nie otwierać przed dniem 25  stycznia  2019 roku   przed godz.9.00 ”

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie  25 stycznia 2019 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                     Dyrektor SP ZOZ w Puławach

Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

 

 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym  z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

 

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( t.j Dz. U. z 2018 roku  poz. 160 )

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 Tel. 81 450 22 74

 

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale Dziecięcym  z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od 10 grudnia 2018 roku   w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 28 grudnia    2018  roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert  28 grudnia  2018 roku  godz. 9.30   pokój nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału  – nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2018 roku   przed godz.9.00 ”

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 31 grudnia  2018  roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.                                                                                                                                                                                                                                           

Dyrektor SPZOZ w Puławach

Piotr Rybak

Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu

Zgodnie z  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku poz. 160ze zm. ) konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostycznych został zakończony.

Wyniki konkursu.

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  badań diagnostycznych i laboratoryjnych .

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku  poz. 160 ze zm.)

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, ul. Bema 1
Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 6 grudnia  2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.00 lub ze strony internetowej  SPZOZ w Puławach www.szpitalpulawy.pl.

Termin składania ofert – do dnia 14 grudnia  2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100  Puławy

Termin otwarcia ofert –14 grudnia 2018 roku  godz. 9.20  pokój nr 12.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych/diagnostycznych – nie otwierać przed dniem 14 grudnia 2018 roku  przed godz.9.00”
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi   dnia 17 grudnia 2018 roku do godziny 15.00.
Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska  tel. 81 45-02-255
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 17 grudnia  2018 roku .
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

Załączniki:

Materiały informacyjne
Materiały informacyjne – uzupełnienie
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy – ceny
Zał. nr 3 – Wzór umowy na badania diagnostyczne
Zał. nr 4 – Wzór umowy na badania laboratoryjne
Odpowiedź na zapytanie ALAB
Odpowiedź na zapytanie ALAB II

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pediatrycznym – Oddziale Dziecięcym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie pediatrii.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 22 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Zakładu pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert –22 października 2018 roku godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym – nie otwierać przed dnie 22 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 22 października 2018 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z

Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 22 października 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji pielęgniarki/pielęgniarza oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j Dz. U. z 2018 roku poz. 160 )

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji pielęgniarki/ pielęgniarza oddziałowej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 16 w dniach od 15 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 26 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert 26 października 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 117.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – nie otwierać przed dniem 26 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 26 października 2018 roku godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 29 października 2018 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pediatrycznym – Oddziale Dziecięcym przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w zakresie pediatrii. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 22 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Zakładu pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert –22 października 2018 roku godz. 9.15 pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym – nie otwierać przed dniem 22 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 22 października 2018 roku.

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SP ZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 22 października 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

OGŁOSZENIE

O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 roku poz.160)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju kardiologia. Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12 w dniach od 10 października 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia 18 października 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy

Termin otwarcia ofert 18 października 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 12 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii – nie otwierać przed dniem 18 października 2018 roku przed godz.9.15”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 19 października 2018 roku godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 19 października 2018 roku .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

Załączniki:

Materiały informacyjne

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

 

O konkursie ofert na udzielenie zamówienia na udzielanie   świadczeń   zdrowotnych w zakresie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii 

Podstawa prawna:  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej  (  tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 160 ze zmianami)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Bema 1 tel. 814 502 274

Ogłasza konkurs ofert udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie  wykonywania  zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii  w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach.

Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu , z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 12  w dniach od  27  czerwca 2018 roku , w godzinach od 7.30 do 15.05

Termin składania ofert – do dnia  23  lipca 2018 roku  do godz. 12.00 .  Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach ,  ul. Bema 1,  24-100 Puławy,  pokój nr 1-  sekretariat .

Termin otwarcia ofert – 23 lipca  2018r o godz. 12.15  pokój nr 12.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty.

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść ,,Oferta na  wykonywanie zabiegów kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i elektrofizjologii   w Oddziale Kardiologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach – nie otwierać przed dniem  23 lipca 2018 roku godz.12.15 ”.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi  dnia  24 lipca  2018  roku do godz. 15.00

Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.

Osobą uprawnioną  w imieniu Udzielającego zamówienia , do kontaktu z oferentami jest :

1. Magdalena Tarczyńska tel. 814 502-255

Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140,141 , 146 ust.1, art.147-150, 151 ust 1,2 i 4-6 , art. 152,153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.).

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na stronie internetowej www.szpitalpulawy.pl w terminie  24 lipca 2018 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

                Puławy dnia 24.07.2018 roku

Ogłoszenie o Rozstrzygnięciu Konkursu Ofert

Zgodnie z  art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku poz. 160ze zm. ) konkurs ofert  na udzielanie świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej , elektroterapii i elektrofizjologii dla pacjentów SPZOZ w Puławach

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu konkursowym oraz kryteriów oceny ofert Komisja konkursowa powołana w dniu  1 czerwca 2018 roku Zarządzeniem nr 22/2018 roku  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach  w składzie :

 1. dr n.med. Marek Paździor – przewodniczący
 2. lek Michał Miszczak – członek
 3. mgr Magdalena Tarczyńska – członek

w dniu 24 lipca 2018 roku  rozstrzygnęła Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Komisja konkursowa dokonała wyboru ofert:   

Praktyka lekarska Specjalistyczna lek. Aleksander Strzelecki

Paweł Ptaszyński Badania i Konsultacje Medyczne

Kardiak .Krzysztof Kaczmarek .Clinical and Scientific Consulting

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Dr n.med. Marek Paździor

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez osoby wykonujące zawód lekarza.

Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638 )

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
24-100 Puławy, ul. Bema 1
Tel. 81 450 22 74

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy legitymujących się wymaganymi kwalifikacjami, w rodzaju ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
Zainteresowani konkursem mogą zapoznać się z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu, z projektem umowy oraz pobrać formularz oferty w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 16 w dniach od 25 września 2018 roku w godzinach od 7.30 do 15.05
Termin składania ofert – do dnia 28 września 2018 roku do godz. 9.00 w sekretariacie pokój nr 1 ul. Bema 1, 24-100 Puławy
Termin otwarcia ofert 28 września 2018 roku godz. 10.00 pokój nr 117.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Udzielającego zamówienia: SPZOZ w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy, pokój nr 1- sekretariat .
Wiążąca jest data i godzina złożenia oferty. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Na kopercie -poza danymi adresata-winny znajdować się dane oferenta i treść „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – nie otwierać przed dniem 28 września 2018 roku przed godz.9.15”
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 28 września 2018 roku godz. 15.00
Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienie wątpliwości związanych z Materiałami Informacyjnymi i Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert.
Osobą uprawnioną w imieniu Udzielającego zamówienia do kontaktu z oferentami jest Magdalena Tarczyńska tel. 81 45-02-255
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert Udzielający zamówienia zamieści na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Puławach (w budynku administracji Szpitala) w terminie 28 września 2018 roku .
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny udzielanych świadczeń, odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.
Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

Dyrektor SPZOZ w Puławach
Piotr Rybak

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   

                                                                                                                                                                                                                                    

Ułatwienia dostępu