MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Przedmiotem projektu będzie modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego(prace remontowo – budowlane) oraz zakup sprzętu medycznego.

Cele ogólne projektu:

– poprawa funkcjonowania systemów ratownictwa medycznego w województwie lubelskim
i mazowieckim (dzięki poprawie funkcjonowania kluczowego dla obydwu regionów SOR-u w Puławach)

– wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego

Cele bezpośrednie projektu:

Poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w obszarze oddziaływania SOR-u SP ZOZ w Puławach.

Przewidziany cel bezpośredni będzie mógł zostać osiągnięty dzięki wdrożeniu trzech działań merytorycznych projektu, zakładających następujące cele:

– wzrost dostępności specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach

– poprawa warunków przyjmowania pacjentów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Puławach

– wzrost jakości warunków pracy personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Puławach

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (prace remontowo-budowlane) poprawi funkcjonalność SOR-u w Puławach zarówno dla pacjentów, jak również pracującego w ramach niego personelu medycznego, wymagany jest kompleksowy remont pomieszczeń.

Zakup sprzętu medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy zwiększy możliwości prowadzenia działań diagnostycznych i leczniczych w ramach oddziału, a także poprawi organizację pracy w ramach oddziału w zakresie zminimalizowania wykorzystania sprzętu spoza oddziału wobec pacjentów przyjmowanych na SOR.

Całkowita wartość projektu 2 898 927,03 zł
Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% 2 463 983,42 zł
Wkład własny Beneficjenta 434 943,61 zł

Aktualizacja na dzień 16.08.2018