PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA JELITA GRUBEGO W PODREGIONIE PUŁAWSKIM

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego : Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej .

Główny Cel projektu to wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie podregionu puławskiego w okresie od 1.05.2018 r -30.09.2019 r

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, (będących w grupie podwyższonego ryzyka osoby z otyłością, niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu).

Do projektu mogą przystąpić osoby w wieku:

a) 50-65 lat , niezależnie od wywiadu rodzinnego

b) 40-49 lat które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

c) 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinni mieć powtarzane kolonoskopie co 2-3 lata chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolowanych (nadzorowanych) kolonoskopii.

Całkowita wartość projektu wynosi: 491 300,00 zł

Dofinansowanie ( wkład Funduszy Unijnych): 462 860 zł

Wkład własny Beneficjenta: 28 440,00 zł

 

Załączniki:

1. Harmonogram projektu

2. Regulamin projektowy

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Ankieta po projektowa

5. Oświadczenie

6. Przygotowanie do badania

7. Ankieta