PODNIESIENIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH POPRZEZ WDROŻENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

PODNIESIENIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH POPRZEZ WDROŻENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Główny Cel projektu:

Wzrost dostępności i jakości oferty placówki dla mieszkańców powiatu puławskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie stopnia cyfryzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, uruchomienie systemu prowadzenia, wymiany, zarządzania i archiwizacji EDM zgodnie z wymaganiami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz informatyzacja procedur wewnętrznych oraz wdrożenie i udostępnienie usług publicznych on-line. W ramach realizacji projektu zostanie zaimplementowany system oraz infrastruktura sprzętowa, dzięki którym zostanie osiągnięty wyznaczony cel. Realizacja projektu zakłada zwiększenie dostępności do e-usług pacjentów powiatu puławskiego, którzy będą mieli dostęp do ich realizacji zdalnie za pośrednictwem tabletu, komputera itp. poprzez przejrzysty interfejs opracowany zgodnie ze standardami WCAG2.0. Implementacja e-usług jest istotna w szczególności dla pacjentów niepełnosprawnych mających pewne dysfunkcje, ponieważ każdorazowe przybycie do placówki jest dla nich utrudnieniem.

Digitalizacja dokumentacji medycznej w placówce usprawni procesy wewnętrzne mianowicie obieg dokumentacji oraz archiwizację. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione licencje, usługi warunkujące uruchomienie w placówce ZSI. Realizacja projektu będzie odpowiedzią na zgłaszane potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, mianowicie z punktu widzenia pacjentów zwiększy się dostępności do usług zdrowotnych m.in. poprzez udostępnianie e-usług, z punktu widzenia pracowników zostanie zoptymalizowana ich praca poprzez implementacje EDM m.in. łatwiejsze będzie przeszukiwanie dokumentacji, jej archiwizacja itp., z punktu widzenia kierownictwa zostanie ograniczone zużycie zasobów jak np. czas poświęcany przez pracowników na czynności archiwizacyjne, który będzie mógł zostać wykorzystany na inne istotne działania SP ZOZ.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 494 475 zł

Dofinansowanie 85%( wkład Funduszy Unijnych): 2 970 303,75 zł

Wkład własny Beneficjenta: 524 171,25 zł