Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach  w dniu 8 grudnia został członkiem Konwentu utworzonego na rzecz rozwoju kierunku lekarskiego na KUL. Wśród sygnatariuszy listu intencyjnego SP ZOZ  znalazł się obok innych reprezentantów administracji rządowej i samorządowej.

Szpital wraz z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II   w Lublinie zawarł porozumienie, przedmiotem którego  jest wymiana wzajemnych doświadczeń o charakterze naukowym, dydaktycznym w tym tworzenia kierunków medycznych w szczególności lekarskiego. Współpraca będzie w szczególności polegała na utworzeniu bazy klinicznej dla tworzonego kierunku lekarskiego oraz stanowić będzie ośrodek  dydaktyczno-szkoleniowy.